Naše služby

 

Naša projektová kancelária priamo tvorí projektovú dokumentáciu pre všetky časti procesu výstavby:

 • projektovú dokumentáciu pre územné rozhodnutie
 • projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie
 • projektovú dokumentáciu pre realizáciu stavby


Profesné zameranie

 

1. Projektová činnosť vo výstavbe


1.1 Plynové zariadenia


 • VTL, STL, NTL distribučné plynovody a plynoinštalácie
 • Regulačné stanice plynu

 

1.2 Zdroje tepla


 • parné, horúcovodné, teplovodné kotolne
 • kotolne na zemný plyn, propán-bután, el. energiu
 • aické kotolne na drevnú biomasu a energetické obilie
 • teplo z obnoviteľných zdrojov (solárne fototermické zariadenia, tepelné čerpadlá)
 • kogeneračné jednotky

 

1.3 Výmenníkové stanice


 • parné, horúcovodné, teplovodné
 • tlakovo závislé, tlakovo nezávislé

 

1.4 Vykurovacie systémy


 • priemyselné (plynové infražiariče, teplovzdušné)
 • občianskej vybavenosti
 • bytových a rodinných domov

 

1.5 Potrubné siete


 • nadzemné
 • podzemné (bezkanálové, kolektorové)

 

2. Inžinierska činnosť vo výstavbe

 

 • vybavovanie stavebných povolení a kolaudačných rozhodnutí
 • autorský dozor na stavbe

 

3. Konzultačná činnosť

 

 • o všetkom čo súvisí s racionálnym využívaním energie, s úsporami energie a s obnoviteľnými zdrojmi energiePre spomenuté činnosti máme oprávnenie (v zmysle zákona č. 138/1992 Zb.z. o autorizovaných

architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov):


autorizovaný stavebný inžinier pre technické, technologické a energetické vybavenie stavieb:

 • plynové zariadenia
 • vykurovacie a klimatizačné systémy
 • tepelné zariadenia